Hướng dẫn hệ thống


Quản lý chấm công

16:09 07/04/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Bảng lương nhân viên

15:16 09/04/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Đào tạo

16:00 13/03/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Quản lý tin tức

16:00 13/03/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Quản lý phản hồi

16:01 13/03/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Quản lý thông báo

16:01 13/03/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Tìm thành viên khách hàng

16:01 13/03/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Đóng góp ý tưởng công nghệ

16:01 13/03/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Phân quyền quản trị viên

17:22 09/04/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Cấu hình giao diện

16:01 13/03/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo
Hotline: 0916771138