Hướng dẫn hệ thống


Thiết lập hotline hỗ trợ

15:07 11/04/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Lập kế hoạch ghé thăm

15:59 13/03/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Quản lý thông báo (Quản trị viên)

11:35 30/03/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Danh sách giám sát phân phối

15:58 13/03/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Danh sách nhân viên phân phối

15:58 13/03/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Phiếu kiểm kho

17:41 02/04/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Lịch sử điều chỉnh kho

18:14 02/04/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Lịch sử kiểm kho

17:45 02/04/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Lịch sử chi lương

10:24 05/04/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Lịch sử chi hoa hồng

11:39 05/04/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo
Hotline: 0916771138