Hướng dẫn hệ thống


Thiết lập mẫu đơn hàng

15:08 10/04/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Thiết lập phí vận chuyển

17:45 10/04/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Thiết lập thông tin danh mục

16:01 13/03/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Xác nhận gom đơn

16:02 13/03/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Quản lý gian hàng gom đơn

16:02 13/03/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Quản lý ý tưởng công nghệ

16:02 13/03/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Quản lý báo lỗi kỹ thuật

16:02 13/03/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Quản lý theme

16:02 13/03/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Quản lý dữ liệu người dùng

16:02 13/03/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Hướng dẫn Đăng ký tài khoản thành viên

14:12 12/04/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo
Hotline: 0916771138