Bảng lương nhân viên

15:16 09/04/2018

Bảng lương nhân viên là công cụ để phòng nhân sự tính toán lương của các nhân viên bên trong hệ thống của cửa hàng, công ty.

Truy cập

Từ màn hình Trang Chủ bạn lựa chọn Quản trị > Quản lý nhân sự > Bảng lương nhân viên.

Truy cập Bảng lương nhân viên

Truy cập Bảng lương nhân viên

Chức năng

Màn hình chính của Quản lý chấm công trình bày một bảng tổng hợp và danh sách các nhân viên bên trong hệ thống do bạn quản lý.

Nội dung:

  • Bảng tổng hợp - trình bày các nội dung gồm: Tổng số nhân viên, Tổng lương cơ bản, Tổng thực lãnh, Tổng đã lãnh của những nhân sự đã được tính xong bảng lương;

  • Danh sách nhân viên - Hiển thị thông tin cá nhân của nhân viên, bao gồm: Số điện thoại, Chức danh, Phòng ban quản lý, Mức lương cơ bản, Thực lãnh, Loại hợp đồng;

Công cụ:

  1. Chọn kỳ lương - Công cụ cho phép xem lại bảng lương của các nhân viên trong một thời gian cụ thể;

  2. Thanh toán lương- Xem lại thông tin chi tiết và chỉnh sửa lại bảng lương của các nhân viên;

  3. Lịch sử trả lương - Công cụ cho phép bạn xem bảng lương và các thông tin liên quan tới từng kỳ lương của một nhân viên cụ thể.

Giao diện Bảng lương nhân viên

Giao diện Bảng lương nhân viên

Hotline: 0916771138