Lịch sử chi hoa hồng

11:39 05/04/2018

Trang này cho phép bạn có xem lại lịch sử chi hoa hồng Affiliate của bạn cho các thành viên bên trong hệ thống

Truy cập

Từ màn hình Trang Chủ bạn lựa chọn Quản trị > Quản lý sổ quỹ > Lịch sử chi hoa hồng.

Truy cập Lịch sử chi hoa hồng

Truy cập Lịch sử chi hoa hồng

Chức năng

Màn hình chính của Lịch sử chi hoa hồng hiển thị danh sách toàn bộ thành viên nằm trong hệ thống do bạn quản lý.

Nội dung:

  • Danh sách các thành viên - Hiển thị thông tin cá nhân của các nhân viên, bao gồm: Số tài khoản, Ngân hàng, Số tiền, Số điện thoại, Loại giao dịch, Ngày giao dịch, Ghi chú.

Công cụ:

  1. Lọc theo thời gian: Công cụ cho phép bạn tra cứu thông tin về việc chi trả hoa hồng trong một khoảng thời gian cụ thể;

Giao diện Lịch sử chi hoa hồng

Giao diện Lịch sử chi hoa hồng

Hotline: 0916771138