Lịch sử chi lương

10:24 05/04/2018

Trang này cho phép bạn có xem lại Lịch sử trả lương của bạn cho toàn bộ nhân viên trong hệ thống.

Truy cập

Từ màn hình Trang Chủ bạn lựa chọn Quản trị > Quản lý sổ quỹ > Lịch sử chi lương.

Truy cập Lịch sử chi lương

Truy cập Lịch sử chi lương

Chức năng

Màn hình chính của Lịch sử chi lương bao gồm màn hình Tổng hợp thông tin và danh sách toàn bộ nhân viên các bộ phận do bạn quản lý.

Nội dung:

  • Bảng tổng hợp thông tin - Hiển thị Tổng lương cơ bản, Tổng thực lãnh và Tổng số tiền đã lãnh của toàn bộ nhân viên;

  • Danh sách các thành viên - Hiển thị thông tin cá nhân của các nhân viên, bao gồm: Số điện thoại, Chi nhánh, Mức lương cơ bản, Số tiền được lãnh trong thực tế, Số tiền đã nhận;

Công cụ:

  1. Chọn kỳ lương: Công cụ cho phép bạn tra cứu thông tin về một kỳ lương bất kỳ;

Giao diện Lịch sử chi lương

Giao diện Lịch sử chi lương

Hotline: 0916771138