Lịch sử điều chỉnh kho

18:14 02/04/2018

Trang trình bày số liệu về mức chênh lệch hàng hóa trong kho so với số lượng được kiểm chứng trong thực tế.

Truy cập

Từ màn hình Trang Chủ bạn lựa chọn Quản trị > Quản lý kho > Lịch sử kiểm kho.

Truy cập Lịch sử kiểm kho

Truy cập Lịch sử kiểm kho

Chức năng

Tại giao diện của Lịch sử kiểm kho, bạn có thể thấy ngay phần thông tin nội dung chính và một thanh công cụ hỗ trợ.

  1. Công cụ lọc: Hỗ trợ lọc tìm kiếm những thông tin kiểm kho trong một khoảng thời gian cụ thể;
  2. Nội dung: Trang sẽ trình bày danh mục những loại hàng hóa hiện đang phát sinh chênh lệch với các thông tin chính như: Số lượng hàng đang tồn, Số lượng thực tế, Con số chênh lệch cụ thể;

Giao diện của mục Lịch sử chuyển kho

Giao diện của mục Lịch sử chuyển kho

Hotline: 0916771138