Phân quyền quản trị viên

17:22 09/04/2018

Trong một hệ thống, chỉ có người quản trị là có quyền quản trị với toàn các danh mục. Để phân quyền cho một nhân viên, thành viên quyền quản trị một danh mục nào đó, bạn cần thực hiện tại Phân quyền quản trị viên.

Truy cập

Từ màn hình Trang Chủ bạn lựa chọn Quản trị > Thiết lập hệ thống > Phân quyền quản trị viên.

Truy cập danh mục Phân quyền quản trị viên

Truy cập danh mục Phân quyền quản trị viên

Chức năng

Màn hình chính của danh mục Phân quyền quản trị viên trình bày danh sách các nhân viên đã được xét duyệt, có quyền quản trị viên bên trong hệ thống của bạn.

Nội dung:

  • Danh sách quản trị viên - Trình bày các thông tin của các quản trị viên bao gồm: Họ tên, Số điện thoại, Nơi công tác.

Công cụ:

  1. Thêm quản trị viên: Phân quyền quản trị một hay nhiều danh mục cho nhân viên bên trong hệ thống của bạn;

  2. Sửa / Xóa: Thay đổi hay xóa quyền quản trị danh mục của một quản trị viên;

Giao diện của Phân quyền quản trị viên

Giao diện của Phân quyền quản trị viên

Hotline: 0916771138