Thiết lập danh sách chi nhánh

17:44 10/04/2018

Danh mục Thiết lập danh sách chi nhánh giúp người quản lý có thể thêm mới và chỉnh sửa những thông tin về chi nhánh mà mình đang quản lý.

Truy cập

Từ màn hình Trang Chủ bạn lựa chọn Quản trị > Thiết lập hệ thống > Thiết lập danh sách chi nhánh.

Truy cập Thiết lập danh sách chi nhánh

Truy cập Thiết lập danh sách chi nhánh

Chức năng

Tại màn hình chính của Quản lý chi nhánh, bạn có thể ngay danh sách các chi nhánh hiện có và đang hoạt động trong hệ thống.

Nội dung

  • Danh sách chi nhánh - Trình bày những thông tin cơ bản về các chi nhánh do bạn quản lý như: Phân loại, Số nhân viên, Địa chỉ, Khu vực, Kho, Sổ Quỹ;

Công cụ

  1. Tạo chi nhánh mới: Cho phép bạn thêm mới một chi nhanh vào trong danh sách;

  2. Xóa / Sửa: Cho phép xóa hay sửa đổi thông tin của một chi nhánh nào đó mà bạn mong muốn;

Màn hình Quản lý chi nhánh

Màn hình Quản lý chi nhánh

 

Hotline: 0916771138