Thiết lập hotline hỗ trợ

15:07 11/04/2018

Danh mục Thiết lập hotline hỗ trợ giúp bạn thiết lập các số hotline, đường dây nóng trong hệ thống, giải đáp các vấn đề, hỗ trợ nhanh chóng cho các thành viên trong hệ thống.

Truy cập

Từ màn hình Trang Chủ bạn lựa chọn Quản trị > Thiết lập hệ thống > Thiết lập hotline hỗ trợ.

Truy cập Thiết lập hotline hỗ trợ

Truy cập Thiết lập hotline hỗ trợ

Chức năng

Tại màn hình chính của danh mục Thiết lập hotline hỗ trợ, bạn sẽ thấy danh sách các đầu số hotline cùng những thông tin đi kèm.

Nội dung

  • Mỗi đầu số hotline sẽ đi kèm những thông tin như: Tên loại hỗ trợ, Tên người hỗ trợ, Số điện thoại và mô tả.

Công cụ

  1. Thêm hotline hỗ trợ: Cho phép thêm một mục hotline hỗ trợ mới vào mục Hotline hỗ trợ của bạn.

Màn hình chính của Hotline hỗ trợ

Màn hình chính của Hotline hỗ trợ

Hotline: 0916771138