Thiết lập mẫu đơn hàng

15:08 10/04/2018

Danh mục Thiết lập mẫu đơn hàng dùng để thiết lập sẵn thông tin phiếu xuất kho để phù hợp cho từng cửa hàng, đại lý do bạn quản lý.

Truy cập

Từ màn hình Trang Chủ bạn lựa chọn Quản trị > Thiết lập hệ thống > Thiết lập mẫu đơn hàng.

Truy cập Thiết lập mẫu đơn hàng

Truy cập Thiết lập mẫu đơn hàng

Chức năng

Tại màn hình chính của danh mục Thiết lập mẫu đơn hàng, bạn có thể thấy những thông tin như: Tên cửa hàng, Địa chỉ, Người gửi, Số điện thoại.

Người quản lý, quản trị viên có thể truy cập vào danh mục này để thay đổi những thông tin để tạo mẫu đơn hàng như ý muốn;

Màn hình Thiết lập mẫu đơn hàng

Màn hình Thiết lập mẫu đơn hàng

Hotline: 0916771138