Thiết lập phí vận chuyển

17:45 10/04/2018

Danh mục Thiết lập phí vận chuyển dùng để thiết lập sẵn mức chi phí vận chuyển cho những đơn hàng trên toàn bộ hệ thống do bạn quản lý.

Truy cập

Từ màn hình Trang Chủ bạn lựa chọn Quản trị > Thiết lập hệ thống > Thiết lập phí vận chuyển.

Truy cập Thiết lập phí vận chuyển

Truy cập Thiết lập phí vận chuyển

Chức năng

Tại màn hình chính của danh mục Thiết lập phí vận chuyển, bạn có thể thấy 3 lựa chọn là Miễn phí ship mọi đơn hàng, Phí ship cố định mọi đơn hàng và Phí ship theo giá trị đơn hàng.

Màn hình chính của Thiết lập phí vận chuyển

Màn hình chính của Thiết lập phí vận chuyển

Hotline: 0916771138