Hướng dẫn hệ thống


Thêm mới sản phẩm

16:38 30/03/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Quản lý xuất/nhập/chuyển kho

17:42 02/04/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Danh sách sổ quỹ

14:48 03/04/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Phiếu thu/ phiếu chi

15:39 03/04/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Công nợ mua hàng

16:35 03/04/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Công nợ bán hàng

16:33 03/04/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Thanh toán hoa hồng

14:42 04/04/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Cơ cấu tổ chức

17:01 05/04/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Hồ sơ nhân viên

17:41 05/04/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo

Quản lý công việc

15:02 07/04/2018 Đăng bởi Admin Ishopgo
Hotline: 0916771138